Rugby NL

De Nederlandse Rugby Bond - 01 oktober 1932

Alhoewel de Bond als formele organisatie bestond, vond de eerste vergadering op 17 september 1932 in het Hotel Restaurant Fleissig in de Amsterdamse Warmoesstraat. In dit hotel vond ook de officiële oprichting plaats van de Nederlandse Rugby Bond en werd als oprichtingsdatum 01 oktober 1932 vastgesteld.

Sindsdien is de Nederlandse Rugby Bond het enig gezaghebbend orgaan op het gebied van Rugby in Nederland. Het totaal aantal bij de Nederlandse Rugby Bond ingeschreven leden bedroeg 300. De Nederlandse Rugby Bond is sinds oktober 1932 de enig gezaghebbend orgaan op het gebied van Rugby in Nederland. De NRB is aangesloten bij NOC*NSF en erkend door het Ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Ook is de NRB aangesloten bij de FIRA-AER, waarvan de Nederlandse Rugby Bond tevens één van de oprichters is geweest in 1935. Naast het gewone lidmaatschap van de FIRA-AER bezit de NRB tevens het buitengewone lidmaatschap van de R.F.U., genaamd affiliated membership. Hierdoor valt de NRB indirect onder de jurisdictie van de International Rugby Bond (IRB), een overkoepeld orgaan van rugbylanden over de hele wereld.

De International Rugby Bond heeft kernwaarden geformuleerd die niet alleen onze sport typeren, maar tevens een leidraad zijn in het handelen van iedereen die bij de rugbysport is betrokken. De Nederlandse Rugby Bond beschouwt deze kernwaarden als onderliggend uitgangspunt bij het formuleren van onze eigen missie en visie die richtinggevend zijn bij het opstellen van het Meerjarenbeleidsplan 2013-2016.

 

De Nederlandse Rugby Bond stelt zich als doel….

de belangen van de rugbysport te behartigen, onder meer door de bevordering van de beoefening van het rugbyspel in al zijn verschijningsvormen en voorts het verrichten van al hetgeen daaruit voortvloeit, daartoe bevorderlijk kan zin, dan wel daarmede verband houdt. De NRB tracht dit doel te bereiken door het uitschrijven en aanmoedigen van rugbywedstrijden en voorts door al datgene te doen wat bevorderlijk kan zijn tot verwezenlijking van het doel.