Scheidsrechter CIE

Doel
Het doel van de commissie Scheidsrechterszaken is tweeledig. Enerzijds uitvoering geven aan alle zaken rond de organisatie van de scheidsrechters en anderzijds is de commissie adviserend aan het bestuur van de NRB waar het beleidsmatige aspecten van de arbitrage betreft. Het bestuur van de NRB blijft eindverantwoordelijk.

Samenstelling en taken
De commissie Scheidsrechterszaken bestaat uit maximaal 8 leden waaronder een voorzitter.
De taken die tot de commissie behoren zijn:

Voorzitter - Algemene leiding
Lid - Begeleiding
Lid - Indelingen
Lid - Beoordelingen/Ranking
Lid - Selectie
Lid - Opleidingen
Adviserend lid - NSRS.

De voorzitter van de commissie is tevens lid van het bestuur van de NRB.
De leden van de commissie worden door het bestuur van de NRB jaarlijks benoemd voor de duur van één jaar. Het is mogelijk dat onder de genoemde taken van de commissie aparte werkcommissies worden geformeerd.
De commissie vergadert max. 6 keer per jaar. De NSRS bekleedt één positie in de commissie Scheidsrechterszaken als adviserend lid. Door de NSRS wordt schriftelijk een voordracht over deze invulling gedaan aan het bestuur van de NRB.

Ondersteuning
De commissie wordt professioneel ondersteund door de coördinator Opleidingen/Scheidsrechterszaken van het Bondsbureau.